ข้อมูลทั่วไป

cropped-header_logo2.jpg

         โรงเรียนนราทร ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 33 ปี ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการโรงเรียนได้ มุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชน ของชาติให้เป็นคนดีของสังคมไทย เป็นคนเก่งที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติตนภายใต้กรอบของสังคม ได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนนราทรตั้งอยู่ที่ ๕๑๐/๑๒ ซอยอ่อนนุช ๔๖ ถนนสุขุมวิท ๗๗ แหวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ โทร.๐๒-๓๒๑๖๕๕๑,๐๒-๓๒๑๓๔๓๑ โทรสาร โทร.๐-๒๓๒๑-๗๘๐๙

E-mail:narthorn_school@hotmail.com, Web site:www.narathorn.com สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเปิดให้บริการ ๒ ระดับการศึกษา คือระดับอนุบาลศึกษา ( เตรียมอนุบาล – อนุบาล ๓ ) ระดับประถมศึกษา ( ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ) และเป็นโรงเรียนในเครือชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีบาทหลวงดร.วิวัฒน์  แพร่สิริ เป็นที่ปรึกษาชมรม

 

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนนราทร ได้พัฒนาทักษะอ่านออก เขีย …

Read more

กิจกรรมวันลอยกระทง 2562

สุขสันต์วันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่ะ ประเพณีลอยกระ …

Read more

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม เดือนกรกฏาคมกับเดือนสิงหาคม

Read more