ข้อมูลทั่วไป

cropped-header_logo2.jpg

         โรงเรียนนราทร ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 29 ปี ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการโรงเรียนได้ มุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชน ของชาติให้เป็นคนดีของสังคมไทย เป็นคนเก่งที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติตนภายใต้กรอบของสังคม ได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนนราทรตั้งอยู่ที่ ๕๑๐/๑๒ ซอยอ่อนนุช ๔๖ ถนนสุขุมวิท ๗๗ แหวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ โทร.๐๒-๓๒๑๖๕๕๑,๐๒-๓๒๑๓๔๓๑ โทรสาร โทร.๐-๒๓๒๑-๗๘๐๙

E-mail:narthorn_school@hotmail.com, Web site:www.narathorn.com สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเปิดให้บริการ ๒ ระดับการศึกษา คือระดับอนุบาลศึกษา ( เตรียมอนุบาล – อนุบาล ๓ ) ระดับประถมศึกษา ( ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ) และเป็นโรงเรียนในเครือชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีบาทหลวงดร.วิวัฒน์  แพร่สิริ เป็นที่ปรึกษาชมรม

 

Summer Coerse61

Summer Coerse 61

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 นี้เจอกันนะคะนักเรียน

Read more

IMG_5926

“คณะผู้บริหารทำพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยและนิทรรศการวิชาการ

คณะผู้บริหารทำพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยและนิทรรศการวิชาการ วันภาษาไทยแห่งชาติ จะตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี  โรงเรียนนราทรร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยและจัดกิจกรรมเป็นประจำปี และในปีนี้ได้จัดกิจกรรมวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

Read more