Admin

Author's details

Date registered: กรกฎาคม 6, 2014

Latest posts

  1. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (เครือคาทอลิก) ครั้งที่ 12 — กันยายน 21, 2014
  2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 — กันยายน 4, 2014
  3. รับสมัครนักเรียน — กรกฎาคม 14, 2014
  4. วันภาษาไทย (วิชาการนราทร) — กรกฎาคม 13, 2014

Author's posts listings

ก.ย. 21

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (เครือคาทอลิก) ครั้งที่ 12

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในกลุ่มเครือฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ได้มีส่วนร่วม และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาได้ทดสอบความสามารถ

ก.ย. 04

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม โดยได้ อ.จุติมา จิโนรส ผู้รับใบอนุญาติ มาเป็นประธานกล่าวบทอาศิรวาท

ก.ค. 14

รับสมัครนักเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึก …

Continue reading »

ก.ค. 13

วันภาษาไทย (วิชาการนราทร)

วันภาษาไทย (วิชาการนราทร) วันที่ 29 กรกฏาคม ณ โรงเรียนน …

Continue reading »