Category Archive: ผลงานโรงเรียน

เม.ย. 03

O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

100 คะแนนเต็ม

ก.ค. 31

“คณะผู้บริหารทำพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยและนิทรรศการวิชาการ

IMG_5926

คณะผู้บริหารทำพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยและนิทรรศการวิชาการ วันภาษาไทยแห่งชาติ จะตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี  โรงเรียนนราทรร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยและจัดกิจกรรมเป็นประจำปี และในปีนี้ได้จัดกิจกรรมวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

มิ.ย. 08

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนนราทร

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนนราทร รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O –NET  ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาจารย์ปุณณัตถ์ จิโนรส รองผู้อำนวยการ รับมอบรางวัล    

ก.ค. 13

วันภาษาไทย (วิชาการนราทร)

วันภาษาไทย (วิชาการนราทร) วันที่ 29 กรกฏาคม ณ โรงเรียนนราทร