Monthly Archive: กันยายน 2014

ก.ย. 21

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (เครือคาทอลิก) ครั้งที่ 12

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในกลุ่มเครือฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ได้มีส่วนร่วม และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาได้ทดสอบความสามารถ

ก.ย. 04

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม โดยได้ อ.จุติมา จิโนรส ผู้รับใบอนุญาติ มาเป็นประธานกล่าวบทอาศิรวาท