Daily Archive: กันยายน 21, 2014

ก.ย. 21

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (เครือคาทอลิก) ครั้งที่ 12

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในกลุ่มเครือฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ได้มีส่วนร่วม และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาได้ทดสอบความสามารถ