Monthly Archive: มีนาคม 2015

มี.ค. 20

ปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2557

4

 ปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2557 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

มี.ค. 19

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบ O-Net

♥คนเก่งขอนราทร ♥ ที่สอบ  O-Net  ประจำปีการศึกษา 2557 ได้  100 คะแนนเต็ม ด.ญ.ณัฐภัทร รัชฎาภรณ์กุล O-Net วิทยาศาสตร์คะแนนเต็ม 100 ด.ช.ธนกร พรเจริญวาสน์ O-Net คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 ด.ญ.ลลิตา เลิศประภาพงศ์ สอบ O-Net วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม 100