Monthly Archive: มิถุนายน 2015

มิ.ย. 26

พิธีไหว้ครูวันที่ 19 มิถุนายน 2558

02

คำว่า “ไหว้ครู” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายคำว่า “ไหว้ครู” คือการทำพิธีไหว้ ครูบาอาจารย์” ครูบาอาจารย์หมายถึง “ความเป็นผู้รู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ และสามารถดูแลศิษย์ได้”   

มิ.ย. 08

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนนราทร

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนนราทร รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O –NET  ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาจารย์ปุณณัตถ์ จิโนรส รองผู้อำนวยการ รับมอบรางวัล