Monthly Archive: มิถุนายน 2016

มิ.ย. 10

กิจกรรมวันผัก – ผลไม้ ประจำปีการศึกษา 2559

IMG_6174

กิจกรรมวันผัก -ผลไม้ ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 วันที่  7 มิถุนายน 2259