นโยบาย

โรงเรียนนราทร ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรมีความสามารถ และศักยภาพในเชิงวิชาการ ตลอดจนความรับผิดชอบที่ดีต่อชุมชน สังคม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ เพื่อความสำเร็จดังกล่าว คณะกรรมการบริหาร และคณะครูของโรงเรียนจึงได้ตั้งคำปฏิญาณกันเพื่อความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

๑. มุ่งปฏิรูปหลักสูตรระบบการเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง

๒. มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตามคุณภาพการศึกษาที่เน้นการศึกษาค้นคว้าจัดกิจกรรมต่างๆ ทำให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนการสร้างบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

๓. มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมการสร้างบุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีในสังคม

๔. จัดระบบดูแลป้องกัน และต่อต้านสิ่งเสพติด

๕. มุ่งส่งเสริมในการพัฒนา และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลดปริมาณการเกิดขยะ การประหยัดพลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการปรับปรุงความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภูมิทัศน์ให้เหมาะสม และควบคุมป้องกันเกี่ยวกับสารพิษ สารเคมี ตลอดจนอันตรายอันเกิดจากอุบัติเหตุ แสง เสียง โดยจัดให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด