เป้าหมาย

๑. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามระเบียบวินัย เหมาะสมตามศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. พัฒนาการเรียน การสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

๓. ส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย มีสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และตามความต้องการของผู้เรียน

๔. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร พัฒนาด้านวิสัยทัศน์ เทคนิค ทักษะ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๕. จัดสร้างอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ  นโยบายของรัฐบาลในการจัดการศึกษา ๑๒ ปี

๖. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน

๗. การจัดระบบบริหาร และสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมพร้อมบริการ ส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างขวัญกำลังใจ และมีความมั่นคงในอาชีพ

๘. พัฒนาการประเมินผลวัดผลให้มีประสิทธิภาพ มีหลักสูตร และการสอนที่สนองต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๙. โรงเรียนมีมาตรฐานสำหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑๐. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๑. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน