ระบบสมัครนักเรียน Online

กรุณาเตรียมหลักฐานการสมัคร เพื่ออัปโหลดบนระบบ โดย login ด้วย email ของ Gmail หรือหากผู้ปกครองท่านใดไม่มี Email  รบกวนสอบถามได้ที่
Line ID:office-narathorn
หรือ FACEBOOK : โรงเรียนนราทร เครือคาทอลิก

1.สูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ใบ
2.ทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ใบ
3.สำเนาบัตรประชาชน บิดา และมารดา อย่างละ 1 ใบ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา และมารดา อย่างละ 1 ใบ
5.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
6.ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม จำนวน 1 ใบ

กรุณาคลิ๊ก เพื่อเข้าสู่ระบบสมัครนักเรียน online>>    https://forms.gle/keoAaN1QySP4jzJHA