พันธกิจ

โรงเรียนมีแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒. พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะในการใช้ภาษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับวัย
๓. พัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีความเป็นสากล
๔. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมของนักเรียน มุ่งเน้นให้เป็นผู้มีสุขภาพกาย อนามัยที่ดี และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๕. ส่งเสริมให้นักเรียนยึดมั่นในการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๖. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๗. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ ตามมาตรฐาน